Kallelse till årsmöte 6 april 2024

Äntligen så är det dags för Kamratdataföreningen Konstellationens årsmöte 2024!

Datum: 6 april 2024 kl 14:00
Plats: Digitalt möte på internet (länk skickas ut till anmälda)
Anmälan: Anmälan görs via detta formulär
Frågor: Frågor skickas till ordförande på samuel@bitar.se

Ett år går snabbt och Kamratdataföreningen Konstellationen har växt snabbt sen vi bildades februari 2023 och vi har redan hunnit med mycket aktivitet.

Liksom alla andra ideella föreningar så har vi årsmöten. Enligt våra stadgar så ska följande ärenden behandlas på årsmötet:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Fastställande av röstlängd för mötet.
 4. Val av två protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgifter.
 12. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 13. Behandling av styrelsens förslag (propositioner).
 14. Behandling av i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
 15. Fastställande av antal personer i styrelsen
 16. Val av
  1. ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
  2. övriga styrelseledamöter för en tid av 1 år.
  3. revisorer för 1 år.
  4. valberedning för 1 år.
 17. Övriga frågor.
 18. Mötets avslutande

Nominera till uppdrag

Om du vill nominera dig själv eller en annan kamrat till ordförande, styrelseledamot eller revisor så maila valberedningen på mattis.haden@protonmail.com.

Om du vill nominera till valberedning så maila styrelsen på samuel@bitar.se.

Valberedningens förslag som pdf

Styrelsens förslag som pdf

Motioner

Om du har en idé på vad föreningen borde göra så kan du skriva en motion. Motioner ska inkomma till styrelsen senast 4 veckor före årsmötet (dvs senast 9 mars). Maila motioner till samuel@bitar.se.

Om man har förslag på vad föreningen borde genomföra för aktiviteter så är det en bra idé att skriva en motion om ändringar i verksamhetsplanen (se länge ner). Det kan handla om att lägga till text, ta bort text eller ändra text.

Motioner och motionssvar som pdf

Dokument till årsmötet

Här nedan kan man läsa de dokument som kommer att behandlas på årsmötet. Dokument kommer att läggas upp här kontinuerligt.

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

Verksamhetsberättelse som pdf

Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

Ekonomisk berättelse som pdf

Huvudbok för 2023 som pdf

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

Revisionsberättelse som pdf

Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

Verksamhetsplan som pdf

Budgetförslag som pdf