Stadgar

Följande stadgar antogs på det konstituerande årsmötet i februari 2023. De finns även att läsa som pdf här.


§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Kamratdataföreningen Konstellationen.

§2 Föreningens ändamål

Föreningen vilar på en demokratisk, socialistisk, feministisk och antirasistisk grund.

Föreningen har som ändamål:

 • att främja och tillhandahålla fria och öppna verktyg och digitala plattformar
 • att sprida information och bedriva utbildningsverksamhet
 • att verka för demokratisk medlemsstyrning av verktyg och plattformar

§3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§4 Medlemskap

Medlem i föreningen är den som ställer sig bakom föreningens ändamål, förbinder sig att följa föreningens stadgar samt betalat medlemsavgift.

§5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§6 Styrelsen

Styrelsen består av 1 ordförande samt 2-8 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

§7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och/eller ledamot i styrelsen som därtill utses, exempelvis kassör, sekreterare (i förening, alternativt var för sig).

§8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast en månad innan årsmötet.

§9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska överlämna sin revisionsberättelse till styrelsen senast 14 dagar innan årsmöte. I revisionsberättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§10 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall avhållas senast april månads utgång. Digital kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 6 veckor före ordinarie årsmöte och senast 2 veckor före extra årsmöte. Motioner ska inkomma till styrelsen senast 4 veckor före årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Fastställande av röstlängd för mötet.
 4. Val av två protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgifter.
 12. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 13. Behandling av styrelsens förslag (propositioner).
 14. Behandling av i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
 15. Fastställande av antal personer i styrelsen
 16. Val av
  1. ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
  2. övriga styrelseledamöter för en tid av 1 år.
  3. revisorer för 1 år.
  4. valberedning för 1 år.
 17. Övriga frågor.
 18. Mötets avslutande

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst hälften av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§12 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 5 dagar efter beslutet.

§17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte/välgörande ändamål etc.

§18 Tolkning av stadgarna

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.